Inicijativa Poverenika zbog nepostupanja prekršajnih sudova

Objavljeno: 31. 05. 2016.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zatražio je od Vrhovnog kasacionog suda obezbeđivanje jedinstvene sudske primene prava i jednakosti stranaka, saopšteno je iz kancelarije Poverenika.

Takvu inicijativu Poverenik je Vrhovnom kasacionom sudu uutio zbog, kako navodi, različite prakse prekršajnih sudova da li će pokrenuti prekršajni postupak protiv organa vlasti koji nisu dostavili podatke, po zahtevu o pristupu informacijama od javnog značaja.

Poverenik navodi da neki prekršajni sudovi prihvataju aktivnu legitimaciju tražioca informacije i postupaju po njihovim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka bez ikakvih posebnih uslovljavanja.

S druge strane, drugi prekršajni sudovi to pravo osporavaju, ne postupaju po takvim zahtevima, ne pokreću prekršajne postupke, odnosno pokretanje uslovljavaju prethodnim korišćenjem žalbe u upravnom postupku, kao i tim da nadležni inspekcijski organ nije prethodno podneo zahtev za pokretanje postupka.

Poverenik smatra da ignorisanje zahteva za slobodan pristup informacijama predstavlja povredu Ustavom zajemčenog prava, te da je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja izričito predviđeno kao prekršaj, a da ni ZSPIJZ, ni Zakon o prekršajnom postupku ne daju osnova da se ovlašćenje oštećenog da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka uslovljava prethodnim korišćenjem žalbe ili bilo kojim posebnim uslovom.

Podseća se da je okom nekoliko godina u kojima nadležna ministarstva (pravde i državne uprave) uopšte nisu podnosila zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv prekršioca zakona, mogućnost odnosno pravo da to čine podnosioci zahteva kao oštećeni predstavljala je zapravo jedini, kakav takav, mehanizam za otvaranje pitanja odgovornosti za kršenje zakona.

Budući da je i danas praksa nadležnog ministarstva u vezi sa pokretanjem postupaka za odgovornost vrlo skromna, pravo oštećenih da to čine ni u kom slučaju nije za potcenjivanje, ističe se u saopštenju.

Poverenik smatra da je nužno da Vrhovni kasacioni sud u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 31 Zakona o uređenju sudova preduzme mere kako bi se obezbedila ujednačena sudska praksa prekršajnih sudova.

Izvor: Tanjug

Leave a Reply