Postoji li prostor za korupciju u nabavci tonera MUP-a, kako tvrdi BCBP?

Objavljeno: 25. 04. 2017.

Piše: Dragana Krunić

Povodom navodno problematične javne nabavke tonera u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na koju je ukazao Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), kojom se budžet policije može oštetiti za otprilike million evra, pitali smo MUP zbog čega tender uključuje samo originalne tonere, da li su najavljeni ugovori obavezujući i šta je razlog raspisivanja nabavke za period od tri godine.

Prema podacima OEBS-a Srbija je u proteklih 15 godina izgubila preko 10 milijardi evra zbog korupcije u javnim nabavkama. Prema izveštaju ove organizacije „Korupcijska mapa sistema javnih nabavki u Republici Srbiji“ iz 2014., Srbija godišnje na javne nabavke potroši oko 3 milijarde evra, pa se može konstatovati da u ovoj oblasti postoji ogromna opasnost od koruptivnih radnji. Proteklih dana mogli smo da pročitamo tekst Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) kojim upozoravaju na moguce sklapanje lošeg tendera za nabavku tonera za štampače u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojim bi, kako tvrdi BCPB, budžet policije mogao biti oštećen za oko milion evra.

CIK je tražio od MUP-a detaljna objašnjenja o segmentima tendera, raspisanog u aprilu ove godine, koje su istraživači BCBP-a naveli kao sporne. Kako se kaže u odgovoru MUP-a najavljeno je sklapanje okvirnog sporazuma za nabavku tonera, koji nije obavezujuće forme, pa je i svota koja će se potrošiti na nabavku okvirna. Iznos od 135 miliona koju navodi BCBP, kažu u MUP-u, zapravo je manji, i iznosi maksimalno 42 miliona po godini, a najavljeni su okvirni sporazumi na tri godine, što znači oko 125 miliona. Pri čemu to ne znači da će toliko novca biti zaista i potrošeno, sve zavisi od potreba.

“Važno je naglasiti da se ovaj iznos odnosi na nabavku tonera za štampače u garantnom roku, koje posedujemo sada, ali i za one koji će biti nabavljeni kapitalnim planom iz 2016. ali koji se realizuje tokom 2016/2017. i 2018. godini, a u cilju konstantnog osavremenjivanja i umrežavanja IT sistema MUP-a ”, rečeno je CIK-u iz MUP-a.

Trogodišnja projekcija potreba

Sporazum za nabavku je planirano da bude sklopljen za tri, a ne dve godine koliki je garantni rok opreme, kako bi se izbeglo da u prvih nekoliko meseci treće godine fali tonera i materijala zbog procedure usvajanja budžeta i sprovođenja novih tendera – praktično se premošćuje jedan deo godine dok se procedure oko nove nabavke i budžetskog izdvajanja ne realizuju. “Količina neophodnih tonera varira, pa tako za neke štampače se tokom meseca potroši i nekoliko tonera, dok za štampače u boji postoje četiri tonera u setu. Celokupni proračun detaljno je razradio IT sektor MUP-a, u skladu sa potrebama”, naglašavaju u Ministarstvu.

Okvirni sporazum nije obavezujući i omogućava parcijalno poručivanje tonera prema potrebama

U pisanom odgovoru CIK-u iz MUP-a kažu da su raspisali nabavku tonera u garantnom roku, oblikovanu u pet partija i opredelili okvirne količine za nabavku tonera na godišnjem nivou. Ispravna svota, kako smo već rekli, iznosi oko 125 miliona, ali je to okviran iznos. Objašnjavaju da je reč o okvirnom sporazumu, koji tek treba da bude potpisan, koji ne predstavlja obavezu za naručioca da kupi tonere u količini koja je navedena u okvirnoj dokumentaciji, već samo mogućnost, ukoliko se ukaže potreba za zaključenje ugovora. Samim tim, Ministarstvo nema obavezu da odjednom povuče svu planiranu jednogodišnju količinu tonera, već onoliko koliko je potrebno, a potrebe će precizno odrediti u dogovoru sa IT sektorom i u izbalansiranim partijama povlačiti kvartalno ili polugodišnje. Sva plaćanja slede pošto se poruče toneri, odnosno 45 dana od dobijanja fakture.

“Dakle, u momentu kada imamo potrebu za tonerom i kada želimo da ga nabavimo, potpisujemo ugovor sa firmom iz okvirnog sporazuma koja taj toner nudi po najnižoj ceni. Na ovaj način smo uskratili mogućnost nameštanja tendera i onemogućili manipulativne radnje ponuđača pri sastavljanju ponuda, koji bi “damping” cenama za pojedine tonere iz specifikacije obezbedili sebi prvo mesto i najpovoljniju ponudu i direktno na taj način na osnovu ukupne vrednosti ponude isporučivali i druge tonere iz specifikacije (koji su najfrekventniji) po većoj ceni u odnosu na druge ponuđače“, objašnjava se u odgovoru MUP-a.

Predstavnik Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, članice Koalicije za nadzor javnih finansija, Dragan Dobrašinović kaže su su okvirni sporazumi relativno nov institut u oblasti javnih nabavki koji omogućava naručiocu da sa jednim ili više ponuđača zaključi okvirni sporazum na period od maksimalno tri godine i da u tom period vrše nabavke u skladu sa dinamikom koja nije unapred precizno definisana.

“Važno je razumeti da zaključenje okvirnog sporazuma nije isto što i zaključenje ugovora o javnog nabavci, već da je okvirni sporazum osmišljen kao neka vrsta kvalifikacija, odnosno čekaonice, koja ponuđačima izabranim okvirnim sporazumom daje nadu da će u definisanom period zaključiti ugovor o konkretnoj javnoj nabavci”, objašnjava Dobrašinović za CIK. I dodaje da “okvirni sporazum naručiocu ostavlja mogućnost da u bilo kom trenutku njegovog trajanja izvrši određenu nabavku ili od nje odustane bez posledica, dok ponuđači, čekajući u „niskom startu”, traže priliku da realizuju potencijalnu nabavku”.

Ovakvi sporazumi onemogućavaju gomilanje opreme, zatim naručivanje neodgovarajućeg materijala i za opremu koja će tek pristići u sistem, a deo je kapitalnih planova i donacija. Tako se planski pokrivaju sve potrebe, a opet vodi računa o ekonomičnosti.

MUP: Upravo smo uvažili preporuke BCBP za vrste javnih nabavki tonera

Kako su istraživači BCBP-a rekli za dnevni list „Politika“ nije jasno zašto se nabavljaju samo originalni toneri, i da bi kupovina iste količine kvalitetnih sertifikovanih kompatibilnih tonera, dostupnih na našem tržištu koštala mnogo manje, po njihovoj proceni ukupno 20 miliona dinara. Kao još jednu problematičnu tačku tendera navode i to da on nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u delu uslova za učešće u javnoj nabavci. Ponuda se, kako navodi istraživač BCBP-a Vladimir Erceg, ograničava isključivo na tonere originalnih proizvođača, bez navođenja odgovarajuće alternative. Cena originalnih tonera, navodi Erceg, viša je za dva do 10 puta.

viber image2

Ministarstvo kaže da su upravo po prošlogodišnjim preporukama BCBP-a uvažili tri moguće vrste nabavke tonera: Prva je nabavka originalnih za opremu u garanciji, druga je nabavka za one koji nisu u garanciji, dakle starih štampača, a treća vrsta nabavke je kupovina recikliranih tonera. U MUP-u direktno odgovaraju i na iznetu tezu da su serftifikovani neoriginalni toneri dva do 10 puta jefitniji od originala, tvrdeći da to nije istina, već da neoriginalni toneri dostižu i do 50 odsto cene originalnih.

Proizvođači: korišćenje neoriginalnih tonera ukida garanciju; Serviseri: Neoriginialni toneri dovode do češćeg kvarenja

Kada smo ih pitali zbog čega se nabavka ograničava na originalne tonere, rečeno nam je da je samo deo nabavke određen za originalne tonere jer na taj način za deo opreme koja je garanciji se omogućava zadržavanje iste. Istraživači BCBP-a tvrde da upotreba neoriginalnih tonera ne bi narušila garanciju štampača, i da je kvalitet zamenskih tonera skoro identičan originalnim. Međutim, MUP tvrdi suprotno, kako kažu, korišćenje sertifikovanih neoriginialnih tonera ugrožava garanciju štampača i u skladu sa pravilima garancije svih većih proizvođača i tonera. Navode da je netačna i tvrdnja BCBP-a da u praksi korišćenje ovih tonera ne dovodi do kvarenja štampača za šta imaju i potvrdu proizvođača i servisera.

„Ovakvim izjavama stiče se utisak da su kopije pouzdanije od originala, i da će proizvođači uvažiti eventualne reklamacije, što nije istina. Ovlašćeni servis za opremu ima pravo da odbije garanciju u slučaju da u toku eksploatacije opreme u garantnom roku za istu nije korišćen originalni potrošni materijal, usled većeg broja kvarova koje neoriginalni potrošni materijal prouzrokuje u radu, usled problema oko nekompatibilnosti neoriginalne opreme sa samim uređajima i izbacivanjem grešaka u radu koje usporavaju korisnika uređaja i otežavaju mu i neretko kompletno onemogućavaju rad – Postoji problem neoriginalnosti čipova na tonerima pa je učestalost različitih grešaka još veća, prosipanje praha unutar samih uređaja je povećan, pa samim tim i broj čišćenja uređaja i servisnih intervencija“, tvrdi MUP.

Njima je, kažu, kod originalnih tonera bitan i parametar minimalnog kapaciteta tonera, broja odštampanih strana, i tim uslovom da se nabave originali Ministarstvo štiti svoj interes da će dobiti tonere koji mogu odštampati onoliko strana koliko je zahtevano kao minimium i koliko je proizvođač opreme deklarisao za tip tonera.viber image1

“Imajući u vidu da su uređaji u kojima su zahtevani originalni toneri i koje Ministarstvo ima u eksploataciji još u garantnom roku, a da se isti narušava korišćenjem bilo kojih tonera koji nisu originalni i proizvedeni od strane proizvođača opreme za koju se toneri koriste, a da je manipulacija tonerima prisutna na tršištu Srbije, Ministarstvo ne želi da preuzima rizik na sebe i potencijalno bude u dovedeno u zabludu da su mu isporučeni odgovarajući toneri koji to možda i nisu”, navodi MUP.

Dalje ističu da se potencijalne neregularnosti potrošnog materijala mogu ustanoviti tek nakon isporuke tonera, kada već bude kasno za to.

“Dodatno skrećemo pažnju da se prostim pregledom opreme na prijemu – koja ovom slučaju predstavlja potrošni materijal – takođe ne može utvrditi originalnost isporučenih dobara, niti originalost čipova na tonerima, originalnost praha u tonerima, ni podržani kapacitet minimalnog zahteva za toner, niti kompatibilnost sa uređajima koje naručilac poseduje”, kaže se u odgovoru. I dodaje da je  Ministarstvo dobilo zvanične potvrde gubitka garancije i čestog kvarenja opreme upravo zbog korišćenja neoriginialnog potrošnog materijala u pisanoj formi od proizvođača i servisera, koje je CIK takođe dobio na uvid.

Da li se krši član 71 Zakona o javnim nabavkama?

Na BCBP-ovu konstataciju da se se krši Zakona o javnim nabavkama u smislu ograničavanja slobode učešća, i to član 71 koji obavezuje navođenje odgovarajuće alternative, MUP odgovara da je kompletna dokumentacija tendera u skladu sa Zakonom i da su uvažili stavove i odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u sličnim situacijama.

Slika-2

„U konkretnom slučaju, predmet nabavke nije oprema, uređaji ili druga dobra koju prati odgovarajući brend, robni znak, marka ili slično, u kom slučaju bi bila opravdana primedba BCBP da je naručilac obavezan da primeni član 71. odnosno da nakon navođenja brenda naznači „ili odgovarajuće“. Kako predmet nabavke ovog postupka čine originalni toneri za tačno određene štampače koji se nalaze u garantnom roku, u tom smislu ne postoji zakonska odredba koja nalaže da se za potrošni materijal ili rezervne delove koji se nabavljaju za određeni tip, marku, brend opreme, definiše odrednica „ili odgovarajuće“, a kako to navodi BCBP”, kaže se u odgovoru MUP-a. I dodaje da je naručilac u cilju što veće konkurencije pored autorizacije proizvođača, kao dokaz da ponuđač nudi originalne tonere, predvideo i alternativne dokaze koji podrazumeva bilo koji ugovorni odnos poslovne saradnje proizvođača sa ponuđačem tonera. Na taj način je, kako navode, omogućeno “poštovanje načela konkurencije, a sve u skladu sa odlukom 400-2888/2015 od 22.03.2016. godine koju je donela Republička komisija za zaštitu prava”, zaključuje Ministarstvo u odgovoru koje je uputilo Centru za istraživanje korupcije

U navedenoj odluci Republičke komisije , u sličnom slučaju, kaže se prema članu 71 i 72 Zakona, da ukoliko naručilac nije u mogućnosti da opiše predmet ugovora tako da tehničke specifikacije budu dovoljno jasne ponuđačima, on je u obavezi da navede karakteristike poput tipa, patenta ili proizvođača, ali pod uslovom da to bude praćeno rečima “ili odgovarajući”. U ovom slučaju, Ministarstvo je kao naručilac mogao da opiše konkretne specifikacije predmeta nabavke i nije, samim tim, morao da navodi opis i praćen formulacijom “ili odgovarajuće”. Dakle, MUP u pomenutom tenderu nije prekršio član 71, odnosno usko vezan 72, kao što je BCBP tvrdio.

Leave a Reply