Vlasnik ”Lion grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”- DRUGI DEO

Objavljeno: 16.10.2017.

Pišu: Katarina Stamatović i Dragana Krunić

Kako je CIK objavio u prethodnim tekstovima, otkupljivanje potraživanje “Hipola”, kako je  nama tada potvrdio predstavnik pokrajinskog odbora hemije i nemetala Veljko Vajagić, bio je sa ciljem da “Hipol” nestane sa tržišta, odnosno da Vojnić dođe u posed vlasništva nad “Hipolom”. U nastavku istraživanja CIK donosi detalje o tome kako je “Euro Gas”, čiji je Tomislav Vojnić Purčar vlasnik, prekršio Zakon o privatizaciji zloupotrebom društvenog kapitala, kako je “Hipol” tužio “Euro Gas” i Novu Ljubljansku banku zbog manipulacija Mišljenjem Ministarstva privrede, a i zašto je isto preduzeće tužilo “Orka hemiju”. ( Pročitajte PRVI DEO – Vlasnik “Lion Grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”)

Naime, obaveze “Hipol” AD Odžaci po osnovu primljenih  dugoročnih kredita od banaka, a koji su kasnije preuzeti od strane “Euro Gasa” na dan 24.03.2017. godine iznosile su  oko 2.2 milijarde dinara. Obaveze po osnovu kredita NLB banka Ljubljana oko milijardu dinara i Nova LB banke u iznosu od 747 miliona dinara ugovorima o preuzimanju, direktno je preuzela firma Tomislava Purčara “Euro Gas” (EG) jula 2015, dok su obavezu od “Orka hemije” u iznosu od oko 434 miliona dinara putem odobrenog  kredita “Orka hemiji “vratili kao pozajmicu “Hipolu”, a potom NLB  ustupio svoje potraživanje NLB Srbija  koji je tim putem bio produžena ruka  EG-u da otkupi i ovo potraživanje.

Ugovorom o ustupanju duga prenosom sredstava obezbeđenja od 16.07.2015. godine preneto je od strane NLB d.d. Ljubljana, vrlo  problematičnim plasmanima potraživanje ove banke po ugovorima o deviznim kreditima odobrenim nerezidentu “Hipol” početkom 2007. godine na iznos glavnog duga od  747 miliona dinara i od 2008. godine na iznos glavnog duga od nešto više od milijardu dinara (JPY 876.134.892) na “Euro Gas” d.o.o. Subotica.

Hipol tužio Purčarov Euro Gas i Novu Ljubljansku banku zbog manipulacija Mišljenjem Ministarstva privrede 

Hipol je Privrednom sudu u Beogradu podneo tužbu protiv Nove Ljubljanske banke i EG u maju 2016. i dopunu tužbe kojima se osporava u celosti Ugovor o prenosu prava potraživanja po navedena dva kredita sa NLB dd Ljubljana na Euro Gas.  Razlog tome bila je manipulacija Mišljenjem Ministarstva privrede od 22.09. 2015. godine da kapital Hipola koji je prenet Agenciji za privatizaciju nema karakter javnog kapitala. Tužbi je dodat i Predlog za privremenu meru naplate po menicama Hipola.

Tomislav Vojnić Purčar Foto: Euro Petrol

Osim toga, prema Zakonu o deviznom poslovanju, prenos potraživanja koja su nastala po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom rezidenta-pravnog lica sa državnim kapitalom, pravnog lica koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije moguć je samo na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Republike Srbije. S obzirom na to da ni NLB dd Ljubljana, niti firma Tomislava Purčara nisu imali  pribavljenu saglasnost Vlade Srbije, kao ni saglasnost Hipola kao treće ugovorne strane, ceo posao prenosa potraživanja po predmetnim kreditima i prenosa instrumenata obezbeđenja po predmetnim kreditima se može smatrati ništavim.

Problem nastaje zaključenjem ugovora o kreditu 2010. između NLB a.d Beograd kao zajmodavca i Orka Hemije kao dužnika i iznosu od 434 miliona dinara, koji se kasnije manifestuje kao kratkoročna pozajmica Hipolu kao zajmoprimcu na taj iznos. Ponovo nakon toga NLB banka Ugovorom o ustupanju potraživanja uz naknadu prenosi potraživanje u tom iznosu na novog poverioca privredno društvo “NLB Srbija” d.o.o koje ubrzo nakon toga postaje ustupilac ni manje ni više nego firmi EG kao novom poveriocu.

Osim toga, povodom poslednjeg potraživanja koje je putem kredita Orke završilo kao pozajmica Hipola, da bi na kraju bilo ustupljeno EG, stečajni dužnik osporio je u celosti davanje imovine stečajnog dužnika kao instrument obezbeđenja za urednu otplatu kredita i prenos tih  instrumenata obezbeđenja na druge poverioce.

Kako dokazuje dokumentacija, instrumenti obezbeđenja uredne otplate kredita od 2010. godine zaključenog između Zajmodavca „NLB“ banke a.d. Beograd i „Orka hemije“ d.o.o. Beograd, kao dužnika u iznosu dinarske protivvrednosti od 434 miliona dinara bile su:  zaloga na pokretnim stvarima, opremi Hipola, upisane vansudske hipoteke na nepokretnosti stečajnog dužnika u korist NLB banke na nepokretnostima u vlasništvu Hipola i pet blanko potpisanih i overenih menica korisnika kredita Orka hemije sa avalom Hipola.

Prekršili Zakon o privatizaciji

Krajem 2006. godine zaključen je Ugovor o prodaji društvenog kapitala Preduzeća Hipol u restrukturiranju između Agencije za privatizaciju i privrednog društva “Orka” d.o.o. Ljubljana, kao kupca.

Ugovorom o prodaji društvenog kapitala kupac kapitala se obavezao da u periodu od pet godina od dana ispunjenja neće, bez prethodne saglasnosti Agencije za privatizaciju  date u pisanoj formi, prodati, preneti, založiti, opteretiti ili na drugi način raspolagati imovinom stečajnog dužnika ukoliko bi takvo raspolaganje prelazilo 30 odsto vrednosti  ukupne imovine prema poslednjem bilansu stanja koji je postojao na dan tog posla, s tim da prodaja ili druga vrsta otuđenja imovine neće prelaziti 10 odsto ukupne imovine stečajnog dužnika.

Agencija za privatizaciju je uputila kupcu kapitala Orki obaveštenje od 05.11.2010. godine o Odluci Agencije  kojom se u smislu Zakona o privatizaciji obavezuje kupac kapitala da u naknadnom roku do 06.12.2010. godine izvrši obavezu iz  Ugovora o prodaji društvenog kapitala, odnosno izvrši brisanje založnog prava (upisane vansudske hipoteke) na nepokretnostima stečajnog dužnika upisanog bez saglasnosti Agencije za privatizaciju zasnovanog, založnog prava na pokretnim stvarima stečajnog dužnika upisanih Rešenjem Agencije za privredne registre od 29.09.2010. godine, kao i da Agenciji za privatizaciju dostavi relevantne dokaze o izvršenom brisanju navedenih založnih prava.

Kako Agenciji za privatizaciju u naknadnom roku nisu dostavljeni dokazi o brisanju navedenih založnih prava uspostavljenih na imovini stečajnog dužnika Agencija za privatizaciju je dopisom u decembru 2010. raskinula Ugovor o kupovini društvenog kapitala sa kupcem – Orkom upravo zato što je pokretna i nepokretna imovina stečajnog dužnika založena kao instrument obezbeđenja po Ugovoru o dugoročnom dinarskom kreditu „NLB“ banke a.d. Beograd i Orka hemije bez saglasnosti Agencije.

Privremeni zastupnik kapitala Hipola je dostavio NLB banci Zahtev za podnošenje brisovne dozvole Službi za katastar u Odžacima za brisanje vansudske hipoteke upisane na nepokretnu imovinu Hipol u korist NLB a.d. Beograd, što NLB nije učinila, te je Hipol podneo tužbu za osporavanje založnih prava uspostavljenih na njegovoj imovini.

Hipol tužio i Orku

Stečajni dužnik je podneo tužbu Privrednom sudu u Beogradu protiv  Društva za trgovinu i usluge Orka hemije, NLB banke a.d. Beograd, privrednog društva “NLB d.o.o. Beograd i “Euro Gas”d.o.o. Subotica radi poništaja davanja i prenosa  instrumenata obezbeđenja po Ugovoru o kratkoročnom dinarskom kreditu između NLB banke i Orka hemije. Spor po ovom predmetu nije okončan do dana otvaranja postupka stečaja nad Hipolom. Stečajni dužnik je protiv istih pravnih lica podneo i tužbu za poništaj svih ugovora o prenosu duga između navedenih ugovornih strana i instrumenata obezbeđenja (založnih prava na imovini stečajnog dužnika i  pet avaliranih menica) po Ugovoru o  kratkoročnoj pozajmici od 2010. godine zaključenog između Orka hemije i stečajnog dužnika koji nije okončan do dana otvaranja stečajnog postupka.

Ugovori o prenosu kreditnih obaveza i instrumenata obezbeđenja po kreditnim obavezama stečajnog dužnika prema Orka hemiji, odnosno prenos inicijalnih kreditnih  obaveza sa NLB banke  na “NLB” d.o.o. Beograd i potom na preduzeće Tomislava Purčara “Euro Gas” d.o.o. ne mogu se prihvatiti s obzirom na to da nije pribavljena saglasnost Agencije za privatizaciju RS za zalaganje imovine stečajnog dužnika po Ugovoru o kreditu sa NLB bankom, te posao prenosa potraživanja i prenosa instrumenata obezbeđenja po  predmetnom kreditu sa NLB banke a.d. Beograd na NLB Srbija i Euro Gasa se može smatrati ništavim.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu pokrenut stečajni postupak nad stečajnim poveriocem Orka hemija u kome je i NLB banka prijavila svoja potraživanja na iznos od 434 miliona dinara ( otprilike 1.8 miliona evra). Taj iznos Orka je prethodno kreditom uzela od banke i dala Hipolu u vidu pozajmice. Hipol je tim novcem trebalo da plati dugove prema “Nis Petrolu”. Međutim, zaključkom o listi utvrđenih i osporenih potraživanja sud je zaključio da je neosnovano da se NLB banka a.d. Beograd tretira kao založni poverilac u ovom stečajnom postupku.

PROČITAJTE JOŠ:

Vlasnik “Lion grupe” i “Euro Gasa” Purčar za utaju poreza od 169 miliona, pušten da se brani sa slobode

Vlasnik ”Lion grupe” Vojnić Purčar umešan i u stečaj firme “Hipol”

 

Leave a Reply