Od 474 predstavke Agencije za borbu protiv korupcije tužilaštva odbacila više od polovine

Objavljeno: 23.04.2019.

Piše: Katarina Stamatović

Građani su u 2018. godini Agenciji uputili ukupno 577 predstavki, od  toga 69 nije bilo u nadležnosti Agencije. Od 508 predstavki koje su u  nadležnosti Agencije,  okončana su 474 postupka. 

U 257 postupaka nema pokretanja krivičnog postupka; U 26 slučajeva krivična prijava odbačena

Od ukupnog broja okončanih predmeta (474), nadležna tužilaštva su u 257 postupaka po predstavkama građana obavestila Agenciju da nema mesta za pokretanje krivičnog postupka, dok su u 26 slučajeva izveštaji Agencije o nepravilnostima smatrani krivičnom prijavom koja je, nakon izvršenih provera, odbačena.

U 18 slučajeva Agencija je nakon odgovora postupajućeg javnog tužilaštva zahtevala od neposredno višeg javnog tužioca da izda obavezno uputstvo nižem javnom tužiocu za postupanje u pojedinim predmetima kada je smatrala da postoji sumnja u efikasnost i zakonitost postupanja nižeg javnog tužioca, od čega je u tri (3) slučaja inicijativa Agencije prihvaćena.

U 67 slučajeva Agencija je okončala postupak zbog nenadležnosti i predstavku ustupila nadležnom organu, o čemu je obavestila podnosioca.Po zahtevima Agencije za vršenje nadzora nad radom organa javne vlasti, inspekcijski organi su
tokom 2018. godine postupali u više slučajeva, a u 26 zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru su pronađene nepravilnosti i pokrenuti odgovarajući prekršajni i krivični postupci.

U 2018. godini u okviru nadležnosti pokrenuto je 105 prethodnih provera i ukupno 305 postupaka zbog povrede Zakona o Agenciji:

• zbog nepodnošenja obaveštenja o učešću u postupku javnih nabavki – 2;
• zbog neblagovremenog podnošenja Izveštaja po stupanju na funkciju – 143;
• zbog neblagovremenog podnošenja Izveštaja po prestanku funkcije – 110;
• zbog neblagovremenog podnošenja Izveštaja o bitnim promenama u imovini i prihodima za
vreme trajanja funkcije – 36;
• zbog neblagovremenog podnošenja Izveštaja o bitnim promenama u imovini i prihodima u
odgovarajućem roku nakon njenog prestanka – 1;
• zbog kumulativne povrede odredbi Zakona o Agenciji koje se odnose na neblagovremeno podnošenje Izveštaja po stupanju na funkciju i po prestanku funkcije – 1;
• zbog kumulativne povrede odredbi Zakona o Agenciji koje se odnose na neblagovremeno podnošenje Izveštaja po stupanju na funkciju i neblagovremeno podnošenje Izveštaja o bitnim promenama u imovini i prihodima za vreme trajanja funkcije – 10;
• zbog kumulativne povrede odredbi Zakona koje se odnose na neblagovremeno podnošenje Izveštaja po prestanku funkcije i neblagovremeno podnošenje Izveštaja o bitnim promenama u imovini i prihodima za vreme trajanja funkcije – 1;
• zbog kumulativne povrede odredbi Zakona koje se odnose na neblagovremeno podnošenje Izveštaja po stupanju na funkciju, po prestanku funkcije i neblagovremeno podnošenje Izveštaja o bitnim promenama u imovini i prihodima za vreme trajanja funkcije – 1.

Na republičkom nivou pokrenuto 186 postupaka; na lokalnom nivou 116 postupaka

Na republičkom nivou, pokrenuto je ukupno 186 postupaka, između ostalog: jedan (1) protiv ministra, 36 protiv narodnih poslanika, jedan (1) protiv savetnika predsednika Republike, 76 protiv sudija i ranijih sudija, osam (8) protiv tužilaca i zamenika tužilaca, dva (2) protiv državnih sekretara.

Postupci su pokrenuti i protiv osam (8) pomoćnika i v.d. pomoćnika ministara, 34 predsednika i člana upravnih i nadzornih odbora i saveta, 19 direktora, v.d. i zamenika direktora republičkih privrednih subjekata i ustanova, kao i protiv jednog rektora univerziteta.

Na lokalnom nivou pokrenuto je ukupno 116 postupaka, između ostalog: četiri (4) protiv gradonačelnika; 12 protiv načelnika, podsekretara i v.d. sekretara i podsekretara u upravama jedinica lokalne samouprave; 34 protiv članova veća i sekretara skupština jedinica lokalne samouprave; 18 protiv predsednika i zamenika predsednika jedinica lokalne samouprave i njihovih skupština.

Takođe, pokrenuto je 46 postupaka protiv direktora, zamenika direktora i v.d. direktora ustanova, javnih preduzeća i privrednih subjekata čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i po jedan postupak protiv predsednika izborne komisije i članova upravnih odbora ustanova i privrednih društava jedinica lokalne samouprave.

Izrečeno je ukupno 310 mera zbog povrede Zakona o Agenciji, i to:
• 286 mera upozorenja,
• 21 mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona i
• tri (3) mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje.

Protiv 12 rešenja kojima su izrečene mere izjavljene su žalbe Odboru. Odbor je u 2018. godini, rešavajući po žalbama funkcionera podnetim pre i u toku 2018. godine, u četiri (4) slučaja odbio, u jednom slučaju odbacio i u tri (3) slučaja uvažio žalbu i poništio prvostepeno rešenje.

Prekršajni sud u Beogradu doneo 99 odluka

U 2018. godini Prekršajni sud u Beogradu doneo je ukupno 99 odluka na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka podnetih pre i u toku 2018. godine. Agencija je tokom izveštajnog perioda izjavila 18 žalbi Prekršajnom apelacionom sudu. Žalbe su izjavljene protiv odluka kojima su izrečene opomene (14 žalbi) i novčane kazne ispod zakonskog minimuma (4 žalbe).

Postupajući po žalbama Agencije podnetim pre i u toku 2018. godine, Prekršajni apelacioni sud je u 24 slučaja doneo odluke, i to po žalbama protiv presuda kojima su funkcionerima izrečene opomene ili novčane kazne ispod zakonskog minimuma.

Struktura drugostepenih sudskih odluka prekršajnih sudova:

• sedam (7) odluka kojima su preinačene prvostepene presude (kojima su bile izrečene opomene) i izrečene novčane kazne od 50.000,00 RSD, odnosno 30.000,00 RSD (u pet slučajeva su u drugostepenom postupku izrečene novčane kazne od 50.000,00 RSD, a u dva slučaja od 30.000,00 RSD);
• četiri (4) odluke kojima su odbijene žalbe;
• jedna (1) odluka kojom se odbija žalba i obustavlja postupak zbog zastarelosti;
• devet (9) odluka kojima su preinačene prvostepene presude i obustavljeni postupci zbog zastarelosti;
• tri (3) odluke kojima su odbačene žalbe.

U okviru svojih nadležnosti Agencija postupa po predstavkama građana u kojima podnosioci ukazuju na koruptivne radnje u načinu rada ili postupanja organa javne vlasti ili javnog funkcionera – državnog službenika na položaju, koje nisu nužno u vezi sa podnosiocem ili usled čega podnosilac smatra da su povređena neka njegova prava ili pravni interes. Kako Agencija nema inspekcijska ni istražna ovlašćenja, već ima preventivnu ulogu u društvu, cilj postupanja po predstavkama je razotkrivanje slučajeva korupcije u saradnji sa građanima i ukazivanje organima javne vlasti na postupanje koje stvara mogućnosti za korupciju u javnom sektoru.

Predstavke su, zbog lakšeg praćenja postupanja organa javne vlasti koja dovode do korupcije, klasifikovane po oblastima, ključnim za izgradnju sistemskih antikorupcijskih mehanizama, kako ih je prepoznavala Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine, iako time nisu iscrpljene sve druge oblasti u kojima se može javiti koruptivno ponašanje

Ključni rezultati
✓ Tokom 2018. godine nadležnim tužilaštvima podneto je 16 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu Agenciji ili su dali lažne podatke, u nameri da prikriju podatke o imovini (čl. 72. Zakona o Agenciji)12.
✓ Nadležnim tužilaštvima i drugim nadležnim državnim organima podneto je 13 izveštaja zbog postojanja osnova sumnje da su funkcioneri čija su imovina i prihodi bili predmet provera izvršili neko drugo krivično delo (primanje/davanje mita, poreska utaja, pranje novca i dr.), i to:
• nadležnim tužilaštvima – dva (2),
• Poreskoj upravi – dva (2),
• Upravi za sprečavanje pranja novca – devet (9).
✓ U 2018. godini, u ovom segmentu rada Agencije podneto je ukupno 45 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, i to zbog:
• neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima – 43,
• nedostavljanja dokumenata i informacija na zahtev Agencije – dva (2).
✓ Agencija je u izveštajnom periodu dala ukupno osam mišljenja u vezi sa primenom Zakona o Agenciji.

Ceo izveštaj preuzmite na http://bit.ly/izveštaj2018

Leave a Reply