Korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga. -Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – odluka US, 67/2013 – odluka US, 112/2013 – autentično tumačenje i 8/2015 – odluka US)
Korupcija uključuje ponašanje zvaničnika u javnom sektoru, bilo političara ili državnih službenika, kojim se nezakonito i nepropisno bogate oni ili njima bliske osobe, zloupotrebljavajući pri tome javna ovlašćenja koja su im poverena.- Transparency International

Vrste korupcije

Bela korupcija je davanje privilegija na osnovu rođačkih i prijateljskih veza ili nepotizam, bez očekivanja protivusluge.

Primer: Drugarica iz osnovne škole zaposlena je u lokalnoj pošti i svaki put te pusti da platiš telefonski račun preko reda.
Često, slučajevi bele korupcije ne predstavljaju krivična dela, već bi eventualno mogli da se podvedu pod disciplinsku odgovornost koju bi poslodavac trebalo da sankcioniše. Pravni sistem ne može da pokrije baš svaku radnju koja nije moralna i ispravna, što ne znači da se protiv takvih pojava ne treba boriti.

Siva korupcija je davanje privilegija po principu usluga za uslugu.

Primer u vojnom odseku radi neki simpatični čikica koji ti zaturi dokumenta svaki put kad treba da te pozovu na regrutaciju, Jednom prilikom, neobavezno ti spomene da njegova sestričina ima keca iz hemije koju joj, gle čuda, predaje tvoja majka.

Crna korupcija je davanje privilegija uz direktnu novčanu nadoknadu.

Primer navukao si gadnu upalu pluća, a u bolnici nema slobodnih kreveta. Jedna medicinska sestra ti ponudi da za određenu svotu novca pogleda šta može da učini po tom pitanju.

Sa stanovišta nivoa državne vlasti na kome se javlja, korupcija se deli na:

  • centralizovanu – odvija se u samom državnom vrhu, radi ostvarivanja lične koristi i povećavanja bogatstva
  • decentralizovanu – sprovode je državni činovnici i pretežno je zastupljena u demokratskim društvima.