Zakoni i propisi

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine 

Zakon o ratifikaciji Konvencije UN protiv korupcije

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije

Zakon o finansiranju politickih aktivnosti

Zakon o Drzavnoj revizorskoj instituciji

Zakon o javnim nabavkama

Pravilnik o građanskom nadzorniku

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja

Uputstvo za izradu i objavljivanje informatora o radu drzavnog organa

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Zakon o državnim službenicima

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o zaštiti konkurencije

Zakon o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama

Zakon o kontroli državne pomoći

Zakon o Narodnoj skupštini

Poslovnik Narodne skupštine

Zakon o Vladi

Poslovnik Vlade

Krivični zakonik

Zakonik o krivičnom postupku

Zakon o prekršajima

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

Zakon o odgovornosti pravnih lica za  krivična dela

Zakon o visokom savetu sudstva

Zakon o državnom veću tužilaca

Zakon o sudijama

Zakon o javnim tužilaštvu

Zakon o potvrđivanju krivičnopravne konvencije o korupciji

Zakon o potvrđivanju građanskopravne konvencije o korupciji

Nacionalna strategija reforme pravosuđa

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine

Nacionalna strategija reforme javne uprave